Architektur / Straße

o.T. NY 2
Blattformat 25,5 x 43 cm
Inkjetdruck
Auflage 7 + 1 AP
2012