Architektur / Straße

o.T. NY 8 li.
Blattformat 43 x 30 cm

o.T. NY 3
Blattformat 70 x 50 cm

Inkjetdruck
Auflage 7 + 1 AP
2012