Architektur / Straße

F 8 li
Berlin 2011 / NY 2012

F 3
NY 2012

Blattformat 29 x 21 cm
Inkjetdruck
Auflage 7 + 1 AP