Architektur / Straße

F 7 li

F 6

NY
Blattformat 29 x 21 cm
Inkjetdruck
Auflage 7 + 1 AP
2012