Architektur / Straße

F 5 li

F 2

NY
Blattformat 29 x 21 cm
Inkjetdruck
Auflage 7 + 1 AP
2012